e.l.f. porudžbina

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

e.l.f. porudžbina

Marija Matic
Da li ćete Vi možda uskoro poručivati nešto od E.l.f. kozmetike ?!
Znate li da li se carina plaća ako je porudžbina oko 17€ ?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: e.l.f. porudžbina

makeup&more
Administrator
Carinu ti sigurno ne'e naplatiti, mada mo\da naplate pdv koji je oko 18% od vrednosti porud\bine.
Loading...